Talcott Family Photos

Harry Bradley Talcott Sr. and Hazel Nancy Kyttle (1913) [Courtesy of Brad Talcott]

Harry Bradley Talcott Sr. and 
Hazel Nancy Kyttle (1913) [Courtesy of Brad Talcott]